TÜRKİYE - BENIN BUSINESS COUNCIL

Evren Doğan
Business Council Regional Director
Tel: + 90 212 339 50 32
E-Posta: edogan@deik.org.tr

Saadet Gülmez
Business Council Coordinator
Tel: + 90 212 339 50 61
E-Posta: sgulmez@deik.org.tr

Imen Metenani
Business Council Coordinator
Tel: + 90 212 339 50 70
E-Posta: imetenani@deik.org.tr

Salih Kaya
Business Council Asistant Coordinator
Tel: + 90 212 339 50 28
E-Posta: skaya@deik.org.tr

Şenay Mutluer
Business Council Asistant Coordinator
Tel: + 90 212 339 50 72
E-Posta: smutluer@deik.org.tr

Other Business Councils