DEİK INFO - page 11

İkili İş Konseyleri, Sektörel İş Konseyleri ve Özel Amaçlı
İş Konseyleri’nin her birinin ayrı Genel Kurulu mevcut
olup Genel Kurullar her yıl düzenli olarak toplanır;
iki yılda bir de seçimli Genel Kurul yapılır. Seçimli
Genel Kurullarda, İş Konseylerinin Yürütme Kurulları
belirlenirken, her bir İş Konseyi Yürütme Kurulu, kendi
bünyesinden bir İş Konseyi Başkanı seçer. İş Konseyleri
Yürütme Kurulları, düzenli aralıklarla toplanarak, ikili
ve çok taraflı işbirliği fırsatları, sorunlar ve güncel
gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunur; ticari
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan
politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ana strateji
çerçevesinde öneriler geliştirir ve bu alandaki
olanakları tespit etmek amacıyla araştırmaların
yapılması kararı verir. İş Konseyleri, görev alanına
giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmakla
sorumludur.
DEİK İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla
DEİK organlarında alınan kararları uygulamakla
sorumlu olan, DEİK’in belkemiği mekanizmalardır.
Sorumlu oldukları ülkeler, sektörler ve amaçlar
çerçevesinde ikili ve çoklu kurumsal işbirliğini tesis
eden İş Konseyleri, DEİK bünyesinde ‘İkili İş Konseyleri’,
‘Sektörel İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’
olmak üzere üç ayrı kategoride yapılanmaktadır.
İkili İş Konseyleri, muhatap kurumlarla karşılıklı
imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde
kurulmakta olup, ilgili ülkelerle ikili ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini
hedeflemektedir. Afrika, Amerika, Asya-Pasifik,
Avrasya, Avrupa, Ortadoğu ve Körfez olmak üzere
altı ayrı Bölge Konseyi çatısı altında kümelenen İkili
İş Konseyleri, karşı ülkenin özel sektörü temsilcisi
konumundaki muhatap kurumlar ile, her yıl düzenli
olarak ‘İş Konseyi Ortak Toplantıları’ düzenlemektedir.
Özel Amaçlı İş Konseyleri çatısı altında bulunan Dünya
Türk İş Konseyi (DTİK) (2007), yurtdışında yerleşik
halde bulunan Türk iş insanları ve girişimcileri, ortak
bir çatı altında toplamaktadır. Yurtdışı Yatırımlar İş
Konseyi ise (2013), Türk özel sektörünün yurtdışı
yatırım dinamiklerini kavrama, yurtdışı yatırımlar
sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme ve
kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama amacıyla
kurulmuş olup, bu alanda Türkiye’deki öncü kurumsal
yapı olmayı hedeflemektedir.
DEİK çatısı altında, İkili İş Konseyleri kanalıyla oluşan
bilgi birikiminin sektör odaklı çalışmalara aktarılarak
dikey düzlemde faydanın artırılması amaçlanarak
sonucu 2010 yılında DEİK Yönetim Kurulu’nun aldığı
karar ile oluşturulan Sektörel İş Konseyleri, sektöre
ilişkin nitelikli bilginin tek bir noktada toplanması
ve gelişim planlarının kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla planlamasını
amaçlamaktadır. Bu çerçevede Sektörel İş Konseyleri
Ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunun ileri
noktalara taşınması ve hizmet ihracatı potansiyelinin
geliştirilmesi amacıyla DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi
(2010), DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (2011),
DEİK/Enerji İş Konseyi (2013), DEİK/Lojistik İş Konseyi
(2013) ve DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş
Konseyi (2013) kurulmuştur. İkili iş görüşmeleri ve
yurtdışı tanıtım toplantılarının düzenlenmesi, sektörel
raporların hazırlanması, belirlenen hedef ülkelerin
yabancı temsilcilikleriyle ilişkilerin geliştirilmesi
konularında faaliyet göstermektedir.
İş Konseyleri
İkili İş Konseyleri
Özel Amaçlı İş Konseyleri
İş Konseyleri Çalışma Esasları
Sektörel İş Konseyleri
10
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook