DEİK INFO - page 4

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri
ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı
etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı;
uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya
ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik
ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele
almanın güçleştiği bir dönemde DEİK, dış ekonomik
ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke
temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak
görmektedir.
Dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin
temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın
gelişmesinin itici gücü olarak adlandıran DEİK, sadece
bir iş insanları kurumu değil;
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi;
Ülkemiz değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin
küresel temsilcisi; Ülkemizin küresel aktörlerle temas
ettiği bağların kurucusu;
Türkiye’nin dış ekonomide dünyayı kavrayan zihni;
ve Türkiye’nin ‘küresel ufku’dur.
Bu anlayışla çalışmaları yürüten DEİK’in vizyonu:
• Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile bölgesel
ve küresel düzeyde ekonomik ve siyasi gelişmelere
yön verebilen;
• Makroekonomik istikrarı yakalamış;
• Küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve
markalara sahip;
• Yüksek teknoloji üretebilen;
• Yenilikçi;
• Dünya ticaretinde önemli pay sahibi;
• Dünyanın başlıca yatırım, finans ve AR-GE
merkezlerinden biri olan;
• Her alanda çağdaş standartları uygulayan bir
Türkiye’dir.
DEiK’in Vizyonu
3
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook