DEİK INFO - page 5

DEİK, Kurucu Kuruluşları ve üyelerinin temsil ettiği
kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim,
katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda
önemli temsil yeteneğine sahiptir.
Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir
kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği
bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı
hedefleyen DEİK, bu hedeflere ulaşmak için, şu misyonu
belirlemiştir.
• Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş
vermek;
• Şirketlerin mevcut pazarlarında derinleşmelerini ve
yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak;
• Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek;
• Dış ekonomik ilişkilere ilişkin strateji ve politika
üretmek ve uygulamak;
• İş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerde ihtiyaç
duyduğu bilgileri üretmek;
• Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım çekilmesini
sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak;
• Özel sektörün gerek ulusal, gerekse de bölgesel ve
küresel etkileşim ağlarını genişletmesini sağlamak;
• Şirketlerin birer küresel oyuncu olma hedefleri
doğrultusunda kurumsal kapasitelerinin artışına
yönelik eğitim programları düzenlemek;
• Kamu diplomasisini destekleyici, ikili ve çok taraflı
sosyal ilişkilerin gelişiminde fayda sağlayıcı
faaliyetlerde bulunmak;
• Uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda, Türk
iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası
platformlarda ülke adına lobi faaliyetlerinde
bulunmak olarak belirlemiştir.
DEiK’in Misyonu
4
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook