NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE TÜRK FİRMALARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfta bulunularak, 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara`da imzalanan, 15 Temmuz 2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 27 Ağustos 2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti`nde Akkuyu Sahası`nda bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizde ilk nükleer santral kurulması çalışmalarına başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye`de Nükleer Güç Santralleri Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması`nın imzalandığı belirtilerek, ülkemizin nükleer güç santrallerine ilişkin 2023 hedefinin; iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması, üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanılması olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, ülkemizde NGS Projeleri gerçekleştirilirken yerli firmalarımızın bu projelerde yer almalarının önem arz etmekte olup, öncelikle ulusal sanayimizin mevcut kapasitesinin tespiti gerekmektedir.

Bu doğrultuda, NGS projelerinde yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere katılımını artırmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Firma Envanter Formu`na www.nukleer.gov.tr internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir. Bahse konu formun ilgili firmalarca doldurulması, yerli firmalarımızın halihazırda adı geçen Form`da yer alan malzeme ve ekipmanlardan (halen nükleer dışında farklı sektör kapsamında da üretilse) hangilerini, hangi kalite standartlarına göre üretmekte olduklarının tespitini sağlayacaktır.

Söz konusu forma http://www.nukleer.gov.tr/index.php/firmalara-hitaben/yeni-firma-kaydi adresli bağlantıdan kayıt olunarak ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.