HAKKIMIZDA

DEİK Hakkında

1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup, Kurucu Kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir ‘iş diplomasisi' örgütüdür.

Sayılarla DEİK

152

144

6

2

DEiK'in Vizyonu: 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görmektedir. 

Dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandıran DEİK, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemiz değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi; Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu; 

Türkiye'nin dış ekonomide dünyayı kavrayan zihni; ve Türkiye'nin ‘küresel ufku'dur. 

Bu anlayışla çalışmaları yürüten 

DEİK'in vizyonu:

  • Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen;
  • Makroekonomik istikrarı yakalamış;
  • Küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip;
  • Yüksek teknoloji üretebilen;
  • Yenilikçi;
  • Dünya ticaretinde önemli pay sahibi;
  • Dünyanın başlıca yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan;
  • Her alanda çağdaş standartları uygulayan bir Türkiye'dir.

DEiK'in Misyonu: 

DEİK, Kurucu Kuruluşları ve üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen DEİK, bu hedeflere ulaşmak için, şu misyonu belirlemiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek;

Şirketlerin mevcut pazarlarında derinleşmelerini ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak;

Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek;

Dış ekonomik ilişkilere ilişkin strateji ve politika üretmek ve uygulamak;

İş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerde ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmek;

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım çekilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak;

Özel sektörün gerek ulusal, gerekse de bölgesel ve küresel etkileşim ağlarını genişletmesini sağlamak;

Şirketlerin birer küresel oyuncu olma hedefleri doğrultusunda kurumsal kapasitelerinin artışına yönelik eğitim programları düzenlemek;

Kamu diplomasisini destekleyici, ikili ve çok taraflı sosyal ilişkilerin gelişiminde fayda sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak; 

Uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda, Türk iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası platformlarda ülke adına lobi faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlemiştir.

DEiK'in Çalışmaları:

DEİK, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek, Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında iş birliğinin geliştirilmesini ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedeflemektedir.

Etkinliklerinde Türkiye ve diğer ülkelerden üst düzey temsilcileri, siyasileri, iş dünyası temsilcilerini, iş insanlarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren DEİK, nitelikli iş ve iş birliği yaratılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. DEİK, Uluslararası kuruluşlar ile iş birlikleri kurma ve yapılan iş birliği ve çalışmalar aracılığıyla Türk iş dünyasına yeni imkânlar yaratma konusunda çaba harcamaktadır.

"Etkinlik" kadar, "yetkinlik" odaklı çalışmalara da imza atmayı hedefleyen DEİK, dış ekonomik ilişkiler kapsamında yer alan konularda strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştiren DEİK, hazırladığı raporlar, yayım ve etüdler ile, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine ışık tutmaktadır. Bu çerçevede, dış ekonomik ilişkiler kapsamına giren hizmet ihracatı, karşılıklı yatırımlar, KOBİ'lerin ihracat ve finansman kapasitelerinin artırılması gibi yetkinlik kapasiteleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik kurumsal girişimlerini çağın dönüşen koşullarına göre durmaksızın yenileyen DEİK, bu işlevleri, Genel Sekreterlik bünyesinde görev yapan deneyimli kadrosu ve DEİK üyeleri arasından oluşturulan "Çalışma Grupları" aracılığı ile gerçekleştirmektir.

DEİK faaliyetlerini, her biri Türk özel sektörünün güçlü temsilcisi konumudaki Kurucu Kuruluşları ve üyelerinin desteğiyle; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetim Kurulu oluşan organlarının bilgi ve gözetiminde gerçekleştirmektedir. DEİK'in belkemiğini oluşturan İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla DEİK organlarında alınan kararları uygulamakla sorumludur.

Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve on üç üyeden oluşan İcra Kurulu, Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden dört Asil Üye ile, ikisi Kurucu Kuruluş temsilcisi, üçü İş Konseyi Başkanı ve biri Genel Kurul üyesi toplam 10 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu'nun da Başkanı olurken, Sayman üye İcra Kurulu'nun doğal üyesidir. İcra Kurulu, bünyesinde iki Başkan Yardımcısı seçer.

DEİK İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla DEİK organlarında alınan kararları uygulamakla sorumlu olan, DEİK'in belkemiği mekanizmalardır.

DEİK Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört yıllık süre için seçilen biri Başkan olmak üzere otuz beş üyeden oluşur. DEİK Yönetim Kurulu, Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden dört Asil Üye ile Kurucu Kuruluş temsilcileri, İş Konseyleri Başkanları ve delegeler arasından seçilen diğer üyelerden belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. Ticaret Bakanı tarafından atanır.

Denetim Kurulu, DEİK Genel Kurulu tarafından dört yıl süre için delegeler arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyelerinin aynı zamanda DEİK ve İş Konseylerinin diğer organlarında görev almamış olmaları esastır.

Genel Sekreterlik, profesyonel kadrodan oluşan Kurumun icra organıdır. En üst düzey yöneticisi Genel Sekreter olup ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Genel Sekreterlik, DEİK Yönetim Kurulu ve Yönetim Kuruluna bağlı tüm organların toplantılarının organize edilmesi; gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlanması; alınan kararların uygulanması; kurumun tüm faaliyetlerinin programlaması, bütçelendirilmesi, icrası ve raporlamasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidir. Genel Sekreterlik ayrıca, İş Konseylerinin çalışmalarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenen strateji çerçevesinde yönlendirir ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlar.

İş Konseyleri

DEİK İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla DEİK organlarında alınan kararları uygulamakla sorumlu olan, DEİK'in belkemiği mekanizmalardır. Sorumlu oldukları ülkeler, sektörler ve amaçlar çerçevesinde ikili ve çoklu kurumsal işbirliğini tesis eden İş Konseyleri, DEİK bünyesinde ‘İkili İş Konseyleri', ‘Sektörel İş Konseyleri' ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri' olmak üzere üç ayrı kategoride yapılanmaktadır.

Özel Amaçlı İş Konseyleri

Özel Amaçlı İş Konseyleri çatısı altında bulunan Dünya Türk İş Konseyi (2007), yurt dışında yerleşik halde bulunan Türk iş insanları ve girişimcileri, ortak bir çatı altında toplamaktadır. Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ise (2013), Türk özel sektörünün yurtdışı yatırım dinamiklerini kavrama, yurtdışı yatırımlar sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme ve kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama amacıyla kurulmuş olup, bu alanda Türkiye'deki öncü kurumsal yapı olmayı hedeflemektedir.

İş Konseyi Çalışma Esasları

İkili İş Konseyleri, Sektörel İş Konseyleri ve Özel Amaçlı İş Konseyleri'nin her birinin ayrı Genel Kurulu mevcut olup Genel Kurullar her yıl düzenli olarak toplanır; iki yılda bir de seçimli Genel Kurul yapılır. Seçimli Genel Kurullarda, İş Konseylerinin Yürütme Kurulları belirlenirken, her bir İş Konseyi Yürütme Kurulu, kendi bünyesinden bir İş Konseyi Başkanı seçer. İş Konseyleri Yürütme Kurulları, düzenli aralıklarla toplanarak, ikili ve çok taraflı işbirliği fırsatları, sorunlar ve güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunur; ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ana strateji çerçevesinde öneriler geliştirir ve bu alandaki olanakları tespit etmek amacıyla araştırmaların yapılması kararı verir. İş Konseyleri, görev alanına giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmakla sorumludur.

İkili İş Konseyleri

İkili İş Konseyleri, muhatap kurumlarla karşılıklı imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulmakta olup, ilgili ülkelerle ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini hedeflemektedir. İkili İş Konseyleri, karşı ülkenin özel sektörü temsilcisi konumundaki muhatap kurumlar ile, her yıl düzenli olarak ‘İş Konseyi Ortak Toplantıları' düzenlemektedir.

Sektörel İş Konseyleri

DEİK çatısı altında, İkili İş Konseyleri kanalıyla oluşan bilgi birikiminin sektör odaklı çalışmalara aktarılarak dikey düzlemde faydanın artırılması amaçlanarak sonucu 2010 yılında DEİK Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile oluşturulan Sektörel İş Konseyleri, sektöre ilişkin nitelikli bilginin tek bir noktada toplanması ve gelişim planlarının kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla planlamasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede Sektörel İş Konseyleri ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunun ileri noktalara taşınması ve hizmet ihracatı potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla DEİK/Sağlık İş Konseyi (2010), DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (2011), DEİK/Enerji İş Konseyi (2013), DEİK/Lojistik İş Konseyi (2013), DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi (2013) ve DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi (2022) kurulmuştur. İkili iş görüşmeleri ve yurtdışı tanıtım toplantılarının düzenlenmesi, sektörel raporların hazırlanması, belirlenen hedef ülkelerin yabancı temsilcilikleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konularında faaliyet göstermektedir.