RUSYA’NIN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NE KATILIMI KONFERANSI, 11 HAZİRAN 2013

Küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerde öncü rolü bulunan ülkelerden birisi olan Rusya Federasyonu’nun (RF), 19 yıl süren müzakerelerin ardından, iç mevzuatını uyumlu hale getirmek suretiyle, Aralık 2012 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılması, Türkiye’nin bu ülke ile olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından yeni bir dönem oluşturmaktadır.

RF, 650 milyar Dolar tutarında bir dış ticaret hacmine sahiptir. Günümüzde BRICS (Brezilya, RF, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) olarak adlandırılan “yükselen ekonomiler” arasında yer alan RF, özellikle küresel enerji ticaretinin önemli ülkeleri arasındadır.

DTÖ’ye üyeliğinin, RF’nin bu konumunu daha da güçlendirmesi ve uluslararası ticarette “kural koyma” sürecine de etkin olarak katılması beklenmektedir. DTÖ üyeliği RF bakımından dış ticaret alanında yeni bir yasal çerçeve oluşmasına yol açmıştır.

RF’nin DTÖ üyeliği çerçevesinde üstlendiği yasal yükümlülüklerin, mal ve hizmet ticareti bakımından ikili ticaretimize etkilerinin irdelenmesi, ayrıca RF’nin üstlendiği yükümlülüklerin ve değiştirdiği mevzuatın incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Konunun en geniş şekilde Türk iş dünyasına duyurulması ve tartışılması gerekmektedir.

Bu itibarla, TOBB tarafından, 11 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul’da, Grand Cevahir Otel’de, Türk ve Rus iş çevreleri arasında daha yakın ve kurallara dayalı sürdürülebilir bir iş ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla, RF’nin DTÖ üyeliğinin ve etkilerinin yanında, izlenecek stratejilerin de ele alınacağı, yaklaşık 300 kişilik uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

Konferansa, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI, Moskova Büyükelçimiz Sayın Aydın SEZGİN, Rusya’nın DTÖ’ye Katılım Başmüzakerecisi Sayın Maxim MEDVEDKOV ile müzakere sürecinin her aşamasında görev alan ve mevcut mevzuatın şekillenmesini sağlayan DTÖ yetkilileri, bu konuyu izleyen saygın düşünce kuruluşlarının en üst düzey yetkilileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımları beklenmektedir.

Konferans öncesinde, TEPAV tarafından, RF’nin DTÖ’ye tam üye olarak kabulü sonucunda RF’nin kendi mevzuatı olarak kabul ettiği ve meclislerinde oylamaya sunarak onaylattığı 750 sayfalık hukuki yükümlülüğünü özetleyen “RF’nin DTÖ’ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine Olası Etkileri” konulu bir rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor RF’nin ticaret ortaklarına karşı uygulamayı taahhüt ettiği hususları içermekte ve bu bağlamda DTÖ’ye katılmasının Türk-Rus ilişkilerine etkilerinden bahsetmektedir.

Söz konusu Konferansın programına, katılım formuna ve “RF’nin DTÖ’ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine Olası Etkileri” konulu rapora www.tobb.org.tr sayfasında, sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir. Program web sitesinde düzenli olarak güncellenecektir.


Konferansa katılım formlarının 7 Haziran 2013 tarihine kadar rusya@tobb.org.tr e-posta adresine veya 0312 2182209 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


EKLER:

1- Taslak program (2 Sayfa)
2- Katılımcı formu (1 Sayfa)
3- “RF’nin DTÖ’ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine olası Etkileri” konulu rapor (24 Sayfa)