SIRBİSTAN’DA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN İNŞASI PROJESİ

T.C. Ticaret Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 2021 yılı Nisan ayında enerji alanında yasal çerçeveyi oluşturan dört önemli mevzuat değişikliğinin

(1- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanunu, 2- Enerji Verimliliği ve Enerjinin Rasyonel Kullanımı Kanunu, 3- Madencilik ve Jeolojik Araştırma Kanunu, 4- Enerji Kanunuyapılarak bu alanda hukuki altyapının teşkil edildiği belirtilmiş olup devam eden süreçte ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanununda bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanununa dayanılarak, Sırbistan'da batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşası projesini gerçekleştirecek stratejik ortağın seçim prosedürünü belirleyen bir Karar kabul edildiği belirtilmiştir. Söz konusu Karar uyarınca projenin; stratejik ortak tarafından geliştirileceği, inşa edileceği ve anahtar teslim olarak Sırbistan Elektrik Enerji Şirketine (EPS) devredileceği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu proje; toplam kurulu gücü 1.000 MW (AC)/1.200 MW (DC) olan güneş enerji santralleri ile elektriğin depolanması için batarya sistemlerinin (toplam kurulu gücü en az 200 MW ve en az 400 MWh depolama kapasitesine sahip) inşası olmak üzere iki bileşenden oluşmakta olup, proje kapsamında söz konusu tesislerin faaliyete geçmesi için gerekli olan altyapının da inşa edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Sırbistan Hükümeti, toplam kurulu gücün en az 5 güneş enerjisi santraline dağıtılmasını zorunlu kılmaktadır. Projenin gerçekleştirilme süresi 4 ila 5 yıl, stratejik ortak ile imzalanacak anlaşmanın süresi ise 6 ila 7 yıl olarak öngörülmüştür.

Hükümet Kararı uyarınca stratejik ortak;

  • Finansmanın sağlanmasında gerekli organizasyonun yürütülmesi, (tüm kurulum maliyetlerinin finanse edilebilmesi için güvenilir finans kuruluşlarından niyet mektuplarının temin edilmesi; söz konusu finansman Sırbistan Cumhuriyeti tarafından kullanılacak olup geri ödeme süresinin en az 18 ay olması gerekmektedir.)
  • Güneş enerjisi santrallerinin ve batarya sisteminin inşa edileceği alanlara ilişkin tekliflerin sunulması, çevresel etki değerlendirme ve sürdürülebilirliğe ilişkin gerekli çalışmaların hazırlanması,
  • Projenin teknik dokümantasyonunun hazırlanması,
  • Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ekipmanların, yazılımların ve hizmetlerin (inşaat izinleri ve elektrik üretim lisansları dahil) alınması, (Gerekli ekipman ve yazılımların temin edileceği üretici firmalardan, üretim ve tedarik koşulları vb. konularda bir beyan yazısının temin edilmesi gerekmektedir.)
  • Projenin inşa edilmesi,
  • İlk 2 yıl ile sınırlı olmak üzere projenin yürütülmesi (Söz konusu süre içerisinde stratejik ortağın projenin yönetilmesi, optimal planlamanın yapılması, takip sistemlerinin yönetilmesi vb. konularda EPS teknik ekibine eğitim vermesi beklenmektedir. Devam eden süreçte proje EPS'e devredilecektir.)

Bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic'in başkanı olduğu bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirilmiş olup, çalışma grubu; kamu davetinin oluşturulması, ihale tekliflerinin alınması, ihale değerlendirme sürecinin yürütülmesi, hükümete sunulmak üzere anlaşma taslağının oluşturulması vb. görevleri yürütecektir. İhale teklifleri genel ve özel kriterlere göre belirlenecek olup genel ve özel kriterlerin puanlama metodunun yayımlanacak olan yönetmelikler ve kamu davetinde yer alacağı belirtilmektedir.