EKONOMİ BAKANLIĞININ, "DEİK VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ, 28 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE 29281 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Ekonomi Bakanlığının, "DEİK ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, 28 Şubat 2015 tarihinde 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

20 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29125

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) DEİK: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu,

ç) Genel Kurul: DEİK Genel Kurulunu,

d) İş konseyleri: DEİK çatısı altında ülke, sektör ya da özel amaçlı olarak kurulmuş iş konseylerini,

e) Kurucu Kuruluş: DEİK'i oluşturmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen birlik, meclis, oda, borsa, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlar ile üst kuruluşları,

f) Muhatap Konsey: Bir iş konseyinin diğer ülkedeki muhatap kuruluşunu,

g) Yönetim Kurulu: DEİK Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurucu Kuruluşlar ve Görevler

Kurucu Kuruluşlar

MADDE 4 –(1) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Bakanlık tarafından belirlenen ve Ek-1'de yer alan kurucu kuruluşlardan oluşur.

(2) Bakanlık, kurucu kuruluş statüsünü sona erdirmeye ve yeni kuruluş eklemeye yetkilidir.

Görevler

MADDE 5 –(1) DEİK'in görevleri şunlardır:

a) Türkiye'nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

b) Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak.

c) Türkiye'nin ihracatının artırılmasına ve üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Davet edilmesi halinde görev alanına giren konularda özel sektörü temsilen uluslararası veya hükümetler arası müzakerelere katılmak.

d) Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek.

e) Türkiye ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını araştırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olmak.

f) Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.

g) Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek yerli veya yabancı girişimcilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek.

ğ) Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler, dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konularında bilgi derlemek, girişimcilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılamak.

h) Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara duyurmak.

ı) Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgi ve istatistikî verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin yararlanmasına açık bilgi bankaları kurmak.

i) Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

j) İkili ekonomik ilişkileri, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş konseyleri aracılığıyla yürütmek.

k) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.

l) İş konseyi bulunmayan ülkeler ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde yürütmek.

m) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar, Organların Teşekkülü ve Görevleri

Organlar

MADDE 6 – (1) DEİK'in organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) İcra Kurulu.

ç) Denetim Kurulu.

d) İş Konseyleri.

e) Yüksek İstişare Kurulu.

f) Danışma Kurulu.

Genel Kurul

MADDE 7 –(1) Genel Kurul aşağıdaki delegelerden oluşur:

a) 4 üncü madde uyarınca belirlenen kurucu kuruluşlardan birer üye.

b) İş Konseyi başkanları.

c) Bakanlıkça belirlenecek yirmibeş üye.

ç) DEİK onursal üyeleri.

(2) Merkezleri yurtdışında bulunan Türk işadamları derneklerinden Yönetim Kurulunca uygun görülenler gözlemci olarak Genel Kurula davet edilebilir.

(3) Genel Kurul, her yıl Kasım veya Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Genel Kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısı ile veya Yönetim Kurulu tarafından ya da Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

(4) Genel Kurul, her toplantısında bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir katip seçer.

(5) Delegelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri için önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gereklidir.

(6) Delegeler, Genel Kurula katılamadıklarında, diğer delegeler arasından yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, her delege en fazla bir kişiye vekâlet edebilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 8 –(1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) DEİK'i oluşturan kuruluşların, DEİK organlarının ve iş konseyi üyelerinin görüşlerinin faaliyet politikalarına yansımasını sağlamak.

b) DEİK çalışma programını, ülkemizin dış ekonomik ilişkileri, kalkınma planları, hükümet programları, yıllık ve orta ve uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurarak karara bağlamak.

c) DEİK bütçesini karara bağlamak.

ç) DEİK'in geçmiş dönem faaliyet ve hesaplarının, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrasına karar vermek.

d) Yönetim Kurulunun 9 uncu maddede öngörülen üyelerini seçmek.

e) Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

f) Dış ekonomik ilişkilerde tecrübeli kimselerden DEİK onursal üyelerini seçmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; biri Başkan olmak üzere toplam otuzbeş üyeden oluşur. Genel Kurul,

a) İş Konseyleri Başkanları arasından onbeş asil, onbeş yedek üye.

b) Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) temsilcilerinden beş asil üye.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"b) Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) başkan, başkan yardımcısı ve/veya başkanvekilleri arasından belirleyecekleritemsilcilerinden beş asil beş yedek üye."

c) Diğer Kurucu Kuruluş temsilcileri arasından dokuz asil, dokuz yedek üye.

ç) Genel Kurulun diğer üyeleri arasından beş asil, beş yedek üye olmak üzere,

toplam otuzdört asil, yirmidokuz yedek üye seçer.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Bakan tarafından belirlenir ve görevden alınır.

(3) Yönetim Kurulu dört yıl süreyle görev yapar.

(4) DEİK Genel Sekreteri Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

(5) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere beş başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Başkan yardımcıları ile sayman üyenin görevleri yönerge ile belirlenir.

(6) Asil üyenin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye, asil üye olarak görev yapar.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumsal bütünlüğü sağlamak ve gözetmek, kurumsal ilkeleri ve öncelikleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak.

b) Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dönük strateji ve politika önerileri hazırlamak.

c) DEİK çalışma programını hazırlamak, Genel Kurula sunmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

ç) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulunmak.

d) Genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek.

e) Üyelik aidatını ve kurucu kuruluş üyelik aidatını, hizmet bedel ve şartlarını karara bağlamak.

f) DEİK'in bütçe önerisini hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Genel Kurulca karara bağlanmış bütçenin uygulanmasını sağlamak.

g) Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcıları, sayman üye ile Genel Sekreterin bütçeden harcama sınırlarını belirlemek.

ğ) İş konseylerine ilişkin bölgesel gruplamayı belirlemek.

h) Yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılması konusunda Bakanlığa öneride bulunmak.

ı) Şirketlerin üye kaydedilmesi ve üyelikten çıkartılmaları ile ilgili kuralları belirlemek.

i) Şirketlerin iş konseylerine üye kaydedilmesine ve üyelikten çıkarılmalarına karar vermek.

j) Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yönetim Kurulu Üyesini seçmek.

k) Mevzuat değişiklikleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.

l) Danışma Kurullarının oluşturulmasına karar vermek.

(3) Yönetim Kurulu kararları karar defterine işlenir.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

Denetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) DEİK ve iş konseylerinin hesapları Genel Kurul tarafından dört yıl süre için delegeler arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu üyelerinin aynı dönemde DEİK ve iş konseylerinin diğer organlarında görev almamış olmaları esastır.

(2) Denetim Kurulu doğrudan Genel Kurula rapor verir.

İcra Kurulu

MADDE 12 –(1) İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 12 üye ile İcra Kurulu Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanıdır. İcra Kurulunun beş üyesi TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, İcra Kurulunun iki üyesini diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından, dört üyesini iş konseyi başkanları arasından, bir üyesini ise genel kurulun diğer üyeleri arasından seçer. İcra Kurulu kendi içinden iki başkan yardımcısı seçer.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"(1) İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 12 üye ile İcra Kurulu Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanıdır. İcra Kurulunun beş üyesi, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendinde atıf yapılan TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden oluşur. Sayman üye İcra Kurulunun doğal üyesidir.Yönetim Kurulu, İcra Kurulunun iki üyesini diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından, üç üyesini iş konseyi başkanları arasından, bir üyesini ise genel kurulun diğer üyeleri arasından seçer. İcra Kurulu kendi içinden iki başkan yardımcısı seçer."

(2) DEİK Genel Sekreteri İcra Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

(3) Dört yıl için görev yapan İcra Kurulu, ayda en az bir kez toplanır.

 

İcra Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 –(1) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İş Konseylerinin çalışmalarını Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politika önerileri çerçevesinde yönlendirmek ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak.

b) Çok taraflı ekonomik, siyasi ve idari yapılar, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek.

c) Danışma kurulları kurulması konusunda öneri geliştirmek, bu kurulların faaliyetlerinin DEİK ve İş Konseyi faaliyetleri ile uyumunu gözetmek.

ç) Yönetim Kurulunca belirlenmiş sınırlarda bütçeden harcama yapmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İş konseylerinin kuruluşu ve işleyişi

MADDE 14 –(1) İş konseyleri, yeterli üye şirket ve bütçe temin edilmesi halinde, en az on üye şirketin varlığı ve iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya koydukları tercihleri ve dünya pazarlarındaki gelişmeler gözetilerek Yönetim Kurulunun önerisi ile Bakanlıkça kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilir. Ülke menfaati ve stratejik hedefleri gerektirdiği hallerde Bakanlık, İş Konseyleri kurmak üzere bu şartları aramayabilir.

(2) İş konseylerinin etkinliğini güçlendirmek amacıyla, iki taraflı olarak kurulması esastır. Bunun mümkün olmaması durumunda işlevsellik ve ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

(3) İş konseyinin ikili yapısı diğer ülkenin iş dünyasını temsil eden ulusal düzeydeki birlik, federasyon, ticaret ve sanayi odası veya emsal bir kuruluş ile varılacak yazılı anlaşma çerçevesinde kurulur. İkili yapının dengeli sürdürülebilmesi için karşılıklı olarak her iki konseyde iş dünyasına öncülük edebilecek, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan birer kişinin eş başkanlık görevini üstlenmesi esastır.

(4) Yeni kurulacak iş konseylerinin kurucu yürütme kurulu ve kurucu başkanı DEİK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere sahip ve ilgili ülkede faal kişilerden atanır. Kurucu başkan ve kurucu yürütme kurulunun görev süreleri aksi belirtilmediği takdirde yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısına kadar devam eder. Kurucu başkan başkanlığındaki kurucu yürütme kurulu ilk genel kurula kadar yürütülecek çalışma programını ve geçici bütçeyi belirler.

(5) İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek bölgesel gruplar çerçevesinde örgütlenir. Bu gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa ele alınır.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"(5) İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek bölgesel veya sektörel  gruplar çerçevesinde ya da özel amaçları gerçekleştirmek üzereörgütlenir. Bölgesel gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa, sektörel ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenen gruplarda ise her biri için ayrı ayrı ele alınır."

(6) DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketler ile serbest meslek mensupları ve Türkiye'de mukim ve faal yabancı şirketlerin irtibat ofisleri Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler.

(7) Her üye, üye olduğu her iş konseyi için seçme ve seçilme hakkını kullanacak bir temsilciyi yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Tüzel kişiler yazılı olarak bildirmek kaydıyla temsilci değişikliği yapabilirler. Temsilcinin tüzel kişi ile ilişkisinin kesilmesi halinde yeni bir temsilci bildirilmesi üyenin sorumluluğundadır. Üyenin temsilcisini değiştirmesi halinde yeni temsilcinin DEİK organlarında görev alabilmesi Yönetim Kurulu yetkisindedir.

(8) İş konseyi faaliyet alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de Yönetim Kurulu tarafından iş konseyi yürütme kurulu danışman üyesi olarak belirlenebilir.

(9) Üyenin DEİK üyeliğinin sona ermesi veya atadığı temsilci ile ilişiğini kesmesi halinde, temsilcinin DEİK organlarındaki görevleri sona erer.

(10) Üyeler, yıllık olarak belirlenen iş konseyi aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. İki yıl veya daha fazla süreyle aidatların ödenmemesi halinde toplam miktar ödeninceye kadar üyelik dondurulur ve üyeliğin dondurulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde aidat borçlarını ödemeyen üyeler, üyelikten çıkartılır.

(11) Bu Yönetmeliğe aykırı iş konseyi kurulamaz ve bu Yönetmelik dışındaki oluşumlarda iş konseyi ibaresi kullanılamaz.

(12) İş konseyleri, DEİK'ten bağımsız bir kişilik izlenimi doğurabilecek oluşum ve faaliyetlerde bulunamaz; kısaltma ve unvan kullanamaz.

İş konseylerinin görev ve yetkileri

MADDE 15 –(1) İş konseylerinin görevleri şunlardır:

a) Muhatap ülke ile dış ticaret, doğrudan veya ortaklık yoluyla yatırım, sanayi, hizmetler, teknoloji ve proje temelinde işbirliği olanaklarını tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak.

b) İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili kurum ve kuruluşlara ve hükümetler arası müzakerelere aktarmak.

c) İş Konseyi ve muhatap konseyin üyelerini ve işbirliği açısından potansiyel taşıyan sektörlerin temsilcilerini bir araya getirmek üzere toplantılar düzenlemek.

ç) Girişimcilerin karşı ülke ile iş ilişkilerinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri Yönetim Kurulunca belirlenecek koşullarda ve gerekirse gelir karşılığı temin etmek.

d) Karşı ülke ile ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek.

e) Karşı ülke şirket ve kurumlarından gelecek bilgi ve eşleştirme taleplerini cevaplandırmak.

f) Görev alanına giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

İş Konseyi Genel Kurulu

MADDE 16 –(1) İş Konseyi Genel Kurulu her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili iş konseyi üyelerinin katılımı ile olağan olarak toplanır. İş Konseyi Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde öncelikle Yönetim Kurulunca belirlenecek başkan yardımcısı olmak üzere İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(2) İş Konseyi Genel Kurulu, öncelikle Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da açılır ve bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir katip seçilir.

(3) DEİK Genel Sekreteri tarafından belirlenen personel, gözlemci sıfatıyla İş Konseyi Genel Kuruluna katılır ve Genel Kurulun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

(4) Üyeler, İş Konseyi Genel Kuruluna katılamadıklarında, yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekâlet alamaz.

(5) Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri için önceki yıllara ait aidat yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir. Genel Kurul tarihi itibariyle önceki yıl veya yıllara ait İş Konseyi ve üyelik aidatı yükümlülüklerini yerine getirmeyen temsilcilerin İş Konseyi Genel Kurul üyeliği ve seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(6) İş Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İş konseylerinin çalışma programını ve bütçesini karara bağlamak.

b) Yürütme kurullarının DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanan üyeler dışındaki asil üyeleri ile yeterli talep olması halinde aynı sayıya kadar yedek üyelerini seçmek.

c) İş konseyi yıllık aidatını belirlemek.

(7) İş Konseyi Yürütme Kurulu; iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak beş ila onbir kişiden oluşur. Gerektiğinde üye sayısında değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"(7) İş Konseyi Yürütme Kurulu; iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak beş ila onbir kişiden oluşur. Gerektiğinde yürütme kuruluüye sayısında değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurulunun üye sayısının bu şekilde arttırılması halinde yeni üyeler, izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ile belirlenir."

(8) İş Konseyi Yürütme Kurulunun yedi ve daha az üyeden oluşması halinde bir üye, yediden fazla olması halinde ise iki üye DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. DEİK'in atayacağı üyelerin DEİK üyesi olması şartı aranmaz. Gerekli hallerde atama yoluyla görev verilecek üye sayısını artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(9) Bir kişinin, üçten fazla iş konseyinin yürütme kurulunda görev almaması esastır. Ancak, gerekli görülmesi halinde görev alınabilecek iş konseyi sayısının artırılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

(10) İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir Başkan ve ihtiyaca göre en fazla iki başkan yardımcısı seçerler.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"(10) İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir Başkan ve ihtiyaca göre en fazla iki başkan yardımcısı seçerler. Bir kişi ardarda aynı İş Konseyinde en fazla üç dönem başkan olabilir."

(11) İş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde Bakan tarafından ya da Bakanlığın onayıyla Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir. Yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple üyelikte boşalma olması halinde yedek üyeler göreve gelir. Yedek üye bulunmaması durumunda yeni yürütme kurulu üyeleri, yeniden seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"(11) İş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde Bakan tarafından ya da Yönetim Kurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ilegörevden alınabilir. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple başkanlık ya daüyelikte boşalma olması halinde yeni başkan YönetimKurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ile; üyeler ise izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere yedek üyeler arasından yürütme kurulu üyeleri tarafından görevlendirilir."

(12) Bölgesel gruplarda grup içi koordinasyon, o gruba dâhil iş konseyleri başkanlarının kendi aralarından seçecekleri bir koordinatör başkan tarafından sağlanır. Bölgesel gruplar, gerekli görülmesi halinde en çok üç koordinatör başkan yardımcısı seçebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek İstişare Kurulu, Danışma Kurulları, Genel Sekreter ve Temsilcilik

Yüksek İstişare Kurulu

MADDE 17 –(1) DEİK'in yıllık faaliyet ve programlarının gözden geçirilmesi, DEİK çalışma programının dış ekonomik ilişkilerde belirlenen ülke stratejiler ile uyumlu olmasının temini, faaliyetlerin ülkemiz ekonomik menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi, çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak tüm özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunun sağlanması amacıyla Bakan başkanlığında yılda en az bir kez Yüksek İstişare Kurulu toplanır. Yüksek İstişare Kurulunda yer alacak üyeler, gündem ve faaliyetler dikkate alınarak Bakan tarafından davet edilir.

Danışma kurulları

MADDE 18 –(1) DEİK, iş konseylerinin strateji oluşturma faaliyetleri ve sektörel çalışmaları açısından gerekli görülmesi durumunda geçici nitelikte danışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurulları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği dış ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren genel veya sektörel nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum, kuruluş ve firmalardan temsilciler ve dış ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları Yönetim Kurulunun davetiyle yapacakları ilk toplantılarında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçerler.

(2) Bu kurullar, DEİK ve iş konseylerine çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, Türkiye'nin dünya ekonomisi ile bağlantıları, sektörel kapasiteler, sektörlerin dış ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri hakkında bilgi sağlar, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar.

Genel Sekreter

MADDE 19 –(1) Genel Sekreter, DEİK'in ve iş konseylerinin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile tanımlanan çalışmalarını, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve iş konseylerinin yürütme kurulları kararları doğrultusunda yürütür.

(2) İş konseylerinin çalışmalarını Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politika önerileri çerçevesinde yönlendirir ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlar.

(3) Genel Sekreter, Yönetim kurulunun tavsiyesi, Bakanlığın onayı ile atanır. Lüzum görülmesi halinde, aynı usulle Genel Sekreter yardımcıları da görevlendirilebilir.

(4) Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının görevden alınmaları, atanmalarında uygulanan usul ve esaslara göre yapılır.

Temsilcilik

MADDE 20 –(1) DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı ile yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açabilir.

Toplantı çağrısı ve nisabı

MADDE 21 – (1) DEİK organları, başkanlarının daveti üzerine, üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) DEİK ve iş konseylerinin Genel Kurul toplantılarında, toplantı nisabının sağlanamaması halinde toplantı ertelenir ve ikinci toplantı en geç bir ay içinde yapılır; bu toplantıda, toplantı nisabı aranmaz.

(3) Organ toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayanların organ üyeliği kendiliğinden sona erer, yerlerine yedekleri çağrılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ehliyet, Bütçe, Gelir ve Giderler

Ehliyet, temsil ve imza yetkisi

MADDE 22 –(1) DEİK, Yönetim Kurulu kararıyla taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya, burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme yardımları yapmaya, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidir.

(2) DEİK'in, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi kuruluş amaçları ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kararına ve Bakanlığın iznine tabidir. Ayrıca DEİK'in, bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için, bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu harcamaların DEİK'in kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.

(3) DEİK'i; Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli görmesi halinde Yönetim Kurulu başkan yardımcılarına veya bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verebilir.

(4) DEİK adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekâletname gibi DEİK'i hukuken bağlayan işlemleri imzalamaya; Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bir yönetim kurulu üyesi müştereken yetkilidirler. Ayrıca, bu işlemleri Yönetim Kurulu tarafından verilen bütçe içi harcama yetkisi dâhilinde Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarından birisi veya idari ve mali işler sorumlusu müştereken imzalamaya yetkilidir.

Bütçe

MADDE 23 –(1) DEİK ve iş konseylerinin gelir ve harcamaları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yıllık bütçeyle düzenlenir.

(2) Bütçe yılı takvim yılıdır.

(3) İş konseyleri bütçeleri yürütme kurulları tarafından hazırlanarak iş konseyi genel kurullarınca karara bağlanır.

Gelirler

MADDE 24 –(1) DEİK'in gelirleri şunlardır:

a) Ekonomi Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlar.

b) Kurucu kuruluşlar arasında yer alan ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan beş kurucu kuruluşun bir önceki yıl gelirlerinden yüzde bir oranında ayrılıp izleyen yılın Şubat ve Ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları.

c) Ek-1'de yer alan kurucu kuruluşlardan İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarının bir önceki yıl gelirlerinden binde beş oranında ayrılıp izleyen yılın Şubat ve Ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları.

ç) Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde sayılan kurucu kuruluşlar dışında olup Ek-1'de yer alan kurucu kuruluşların ve iş konseylerinin yıllık üyelik aidatları.

d) Hizmet ve proje karşılığı alınan bedeller.

e) Faiz gelirleri.

f) Bağış, sponsorluk ve diğer gelirler.

(2) Kurucu kuruluş üyelik aidatı; bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kurucu kuruluşlar için Yönetim Kurulunca belirlenen maktu miktardan oluşur. İş konseyi üyelik aidatları; iş konseyi aidatı ve üyelik aidatı olmak üzere iki bölüm halinde uygulanır. Üyelik aidatı, iş konseyi üyelerinin üye oldukları iş konseyi sayısından bağımsız olarak yılda bir kez ödeyeceği, Yönetim Kurulunca belirlenen miktardır. İş konseyi aidatı ise iş konseyi faaliyet giderlerini karşılayacak şekilde iş konseyi genel kurulları tarafından tayin edilir ve yılda bir defa ödenir.

(3) Kamu kurum ve/veya kuruluşlarından ya da temsilcilerinden katkı payı ya da aidat alınmaz.

Giderler ve harcama yetkisi

MADDE 25 –(1) Gelirler tek bir havuzda toplanır. Harcamalar bu havuzdan onaylanmış bütçelere göre yapılır. Bütçelerden sarf yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulunun belirleyeceği üst sınıra kadar harcamalar için Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekretere ayrı ayrı yetki verilebilir.

(2) DEİK adına ödeme yapmaya, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde sayman üye müştereken yetkilidirler.

(3) Yönetim Kurulu Başkanına verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak ödemeler; Yönetim Kurulu Başkan veya başkan yardımcısı ile Genel Sekreterin veya sayman üyenin müşterek imzası ile yapılır.

(4) Genel Sekretere verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak ödemeler; Genel Sekreter ile Yönetim Kurulu başkan yardımcısı veya sayman üye veya Genel Sekreter Yardımcısı veya İdari ve Mali İşler Sorumlusunun müşterek imzası ile yapılır.

(5) DEİK ve iş konseylerinin giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri.

b) Toplantı, organizasyon ve seyahat giderleri.

c) Tanıtım giderleri.

ç) Genel yönetim giderleri.

d) Araştırma, basım ve yayın giderleri.

e) Eğitim giderleri.

f) Faiz ve finansman giderleri.

g) Kira giderleri.

ğ) Diğer giderler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İnsan Kaynakları

MADDE 26 – (1) DEİK'in personeli 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Personelin ve Genel Sekreterin işe alınması, yükselmesi, görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder, performansını değerlendirir ve İş Kanunu çerçevesinde tecziye eder.

Yönerge

MADDE 27 –(1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan; DEİK organlarının çalışma şeklini, birbiriyle ilişkilerini, seçme ve seçilme esaslarını, bütçe, muhasebe, insan kaynakları gibi çalışma usul ve esaslarını kapsayan yönergeler Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

Geçici Hükümler

MADDE 28 – (1) Bakanlık (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü), DEİK Genel Sekreterliği teşekkül edinceye kadar DEİK organlarına faaliyetlerinde destek sağlar.

(2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 10/9/2014 tarihi itibariyle mevcut olan iş konseyleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yeniden kurulmuş kabul edilir; iş konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeliği görevini yürütenler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilk seçimli genel kurul toplantısına kadar bu görevlerine devam ederler; iş konseyi üyesi şirketlerin üyelikleri ise yükümlülükleri ile birlikte üye oldukları konseyler itibariyle geçerliliğini sürdürür.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2015 yılında gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri Ek-2'de yer alan kişilerden oluşur.

(4) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 144. Maddesi uyarınca 5174 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırıldığından, 10/9/2014 tarihi itibari ile DEİK'in taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, demirbaşları dahil tüm aktif ve pasifleri ile faaliyetlerine ilişkin basılı ve/veya elektronik ortamdaki tüm üye şirket veri tabanı, muhasebe kayıtları, arşiv, belge, elektronik ve basılı ortamdaki her türlü materyalleri, bilgi, yazışma ve kayıtları ile kurumsal web sayfası, kurum tarafından yönetilen diğer web portalları, sosyal medya platformları giriş şifreleri, elektronik dizini ve diğer tüm bilgi ve belgeleri bu Yönetmelik yayımını takip eden yedi gün içerisinde yeni kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna devredilir.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

"(5) Bu Yönetmeliğin DEİK'in gelirlerini düzenleyen 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanır.

28 Şubat 2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişen hali

 (6) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen İş Konseyinde en fazla üç dönem başkan olunacağı hükmüne konu sürelerin hesabında mevcut İş Konseyleri Başkanlarının önceki dönem başkanlık süreleri de dikkate alınır ve bu hüküm seçimli ilk iş konseyi genel kurullarından itibaren uygulanır."

 

Yürürlük

MADDE 29 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.