DIGITAL TECHNOLOGIES BUSINESS COUNCIL

İbrahim Duru
DEİK/Sectoral Business Councils Director
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5031
E-Mail: iduru@deik.org.tr

Çiğdem Birgin
Business Council Coordinator
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5049
E-Mail: digitech@deik.org.tr

Tuğçe Akar
Business Council Coordinator
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5098
E-Mail: digitech@deik.org.tr

Enes Engin Dereli
Business Council Assistant Coordinator
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5062
E-Mail: digitech@deik.org.tr

Other Business Councils