TÜRKİYE - NIGERIA BUSINESS COUNCIL

Evren Doğan
DEİK/Türkiye - Africa Business Councils Director
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5032
E-Mail: edogan@deik.org.tr

Aslıhan Berra Helvacı
Business Council Assistant Coordinator
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5073
E-Mail: nigeria@deik.org.tr

Other Business Councils