TÜRKİYE - VIETNAM BUSINESS COUNCIL

VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (VCCI) / LİÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠİ VÀ CÔNG NGHİỆP VİỆT NAM

Telephone: +84 2435742022
Email: vcci@vcci.com.vn
Web: https://en.vcci.com.vn/

Other Business Councils