TÜRKİYE - QATAR BUSINESS COUNCIL

İzzet Dündar
DEİK/Türkiye - Middle East&Gcc Business Councils Deputy Director
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5030
E-Mail: idundar@deik.org.tr

Aslıhan Berra Helvacı
Business Council Assistant Coordinator
Phone: + 90 212 339 50 00 / 5073
E-Mail: qatar@deik.org.tr

Other Business Councils